Nebezpečná „levná paliva“ – Kominici.cz

Nebezpečná „levná paliva“

Někteří lidé využívají k vytápění svých domácností „levné palivo“ – odpady. Již nedomyslí skutečnost, že spalováním odpadů v domácích topeništích tak stále častěji přispívají ke vzniku rakoviny, srdečních či dýchacích onemocnění. Spalováním v lokálních topeništích (kamnech, otevřených ohništích) dochází kvůli nízkým teplotám k nedokonalému spalování a vzniku celé řady jedovatých a karcinogenních látek. Jakmile tyto látky opustí komín, nezmizí nikde v ovzduší. Často jsou tak do ovzduší vypouštěny látky, které pomalu poškozují zdraví nás všech. Co byste rozhodně neměli spalovat?

Plasty – pálením PVC vzniká velké množství dioxinů, tím více, čím je obsah PVC v odpadu vyšší. Použití PVC je nutno omezovat, výrobky z PVC je nejlépe nekupovat I když ho nespalujete, během jeho použití se z něho mohou uvolňovat škodlivé ftaláty. K naprosté většině výrobků z PVC existují alternativní náhrady. Pálením polystyrenu (PS) vzniká mimo jiné jedovatý styren. Spalováním polypropylenu (PP) – např. Izolační folie, umělohmotné vodovodní potrubí apod., polyetylenu (PE) – např. Mikrotenové sáčky, potravinové folie či PET lahví podporujete vznik polycyklických aromatických uhlovodíků.

Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek nebo natřená prkna či chemicky ošetřené dřevo – jeho pálením vyprodukujete asi 50-500krát více dioxinů než při topení čistým palivovým dřívím (starý nábytek je vhodnější odevzdat na sběrný dvůr).

Umělé textilie – při nedokonalém hoření vzniká zejména čpavek. Ten již při nižších koncentracích dráždí oči, sliznice nosu, působí nevolnost a bolesti hlavy. V menším množství uniká kyanovodík, který i v malých koncentracích vyvolává škrábání v krku, zarudnutí spojivek, prudké bolesti hlavy až závratě.

Zbytky jídla, trávu ze zahrady, listí – Při pálení organického odpadu vzniká zejména oxid uhelnatý, uhlovodíky a dehtovité látky. Tyto materiály lze kompostovat (máte-li zahrádku), jinak patří do běžného kontejneru a do kontejneru na odpad z městské zeleně či předat do sběrného dvora technických služeb.

Celobarevné letáky a časopisy – při jejich spalování se do ovzduší mohou uvolnit těžké kovy z barev, které způsobují vrozené vady a rakovinu. Letáky a časopisy patří do tříděného sběru – do kontejnerů na papír.

Nebezpečné odpady (např. Baterie, barvy, léky) – spálením je nezničíte, ale jedovaté látky, které obsahují, se dostanou do vzduchu a následně do půdy. Sběr nebezpečného odpadu zajišťuje každá obec/město – informujte se o místech, kam nebezpečný odpad můžete odevzdat. Obecně platí, že léky můžete odevzdat v lékárně a ostatní nebezpečné odpady ve sběrném dvoře technických služeb.

Pneumatiky – jejich spalováním vznikají polycyklické aromatické uhlovodíky a další jedovaté látky. Opět je bezplatně přebírá sběrný dvůr technických služeb.

Potřebujete poradit?

Přenechejte práci profesionálům.

Volejte 565 55 44 44